Bijzondere projecten

Bijzondere projecten

Romeins graf met een complete wrijfschaal als grafgift

april 2020

Collega Rene van Wilgen maakt een tekening van het Romeinse graf

In april 2020 heeft SOB Research een opgraving uitgevoerd ter plaatse van het grafveld Passewaaijse Hogeweg te Tiel. Met reeds honderden opgegraven graven en grafmonumenten (grafheuvels) is dit het grootste inheemse grafveld uit de Romeinse Tijd van Nederland. Hoewel slechts een klein oppervlakte kon worden opgegraven door SOB Research, werden hierbij diverse kringgreppels aangetroffen die behoorden bij grafmonumenten; én twee crematiegraven. Eén hiervan was nog volledig intact en was bovendien voorzien van grafgiften, waaronder een mooie wrijfschaal. Zo’n wrijfschaal, ook wel mortarium genoemd, werd gebruikt om voedsel mee te malen en mengen voor een saus of pap. De wrijfschaal wordt gezien als teken van verregaande romanisering van de inheemse bevolking.

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

2018 – 2020

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen.

MEEUWENDUINEN – Om de duindynamiek te stimuleren, heeft de Provincie Zeeland aan de westzijde van Schouwen-Duiveland de begroeiing weggehaald en zijn er twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg hebben dat archeologische monumenten in het gebied die voornamelijk dateren uit de Late IJzertijd en de Middeleeuwen aan het oppervlak komen te liggen door verstuiving. Om deze vindplaatsen te beschermen, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. Lees het volledige artikel.

Boerenerf uit de Midden IJzertijd/ Vroeg Romeinse Tijd

Maart 2020

Afvalkuil gevuld met aardewerk, verbrand bot en verbrand huttenleem

DIDAM – In maart 2020 hebben we een proefsleuvenonderzoek en daarop direct aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in Didam – Kerkwijk. We troffen een mooie boerderijplattegrond aan uit de Midden-IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd met enkele rijkelijk met aardewerk, houtskool en verbrande leem gevulde afvalkuilen en op enige afstand van de boerderij een kuil gevuld met misbaksels en ovenresten van een mislukte partij van een aardewerkoven, met precies in het centrum van de kuil een weefgewicht.

Zie hier meer afbeeldingen.

Merovingische boerderij langs de Maas

september 2019

Complete handgevormde kom uit de Merovingische Tijd die werd aangetroffen in een hutkom te Ooijen

Ooijen– In september 2019 heeft SOB Research langs de Maas in Ooijen (Broekhuizenvorst – Limburg) een vindplaats opgegraven die dateert uit de Merovingische Tijd (Vroege Middeleeuwen). Het betrof een boerderijplattegrond van een twee-schepig huis met aan de noordwestzijde een zijbeuk. Op zo’n 30 meter ten noordwesten van de boerderij werden twee hutkommen aangetroffen, vol prachtig aardewerk. Lees het volledige artikel.

Bewoning en begraving bij het vennetje op de dekzandrug

september – december 2018

Gecoupeerde sporen van een boerderij uit de IJzertijd met in het midden twee voorraadkuilen.

HENGELO – SOB Research heeft in het najaar van 2018 aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel) voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk een terrein opgegraven met een omvang van van bijna 2 hectare. Het is een van de grootste opgravingen die ooit in Twente is uitgevoerd. Er werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, (boerderijen en bijgebouwen). Ook was hier eerder in de IJzertijd een grafveld aanwezig geweest waarvan enkele crematiegraven werden aangetroffen. Tevens werden de resten van een klein vennetje aangetroffen. Het was mogelijk een van de landschappelijke elementen waarom mensen zich op dit deel van de dekzandrug vestigden. Lees het volledige artikel.

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Late IJzertijd en Late Middeleeuwen

Een laatmiddeleeuwse boomstamput

januari – juli 2018; april 2019

WOUW – In 2018 en 2019 is ten zuiden van Wouw een grote Archeologische Opgraving met een oppervlakte van meer dan 2.5 hectare uitgevoerd.

Er werden twee erven uit de Midden / Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) en één erf uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aangetroffen. Het betrof resten van boerderijen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten, afvalkuilen en palenrijen. Er werden ook aanwijzingen gevonden voor metaalproductie in de Middeleeuwen en de consumptie van eikels. Lees het volledige artikel.

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

2017 en november 2018

Gracht van het ‘Groot Hoornwerk’ te Groenlo.

GROENLO – De circumvallatielinie (een linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen), die in 1627 door Prins Frederik werd aangelegd bij het beleg van Groenlo, was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar. In de bodem zijn van dit Rijksmonument echter nog vele resten aanwezig. De exacte locatie en vorm van een onderdeel van deze linie ‘het Groot Hoornwerk’ werd onderzocht zodat deze ingepast en teruggebracht kon worden in de nieuwbouwplannen van een bedrijventerrein. Lees het volledige artikel.

Continue bewoning aan de voet van de Markelose Berg

september – oktober 2017

MARKELO – De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens. Dit werd opnieuw duidelijk bij de opgraving in de oude dorpskern van Markelo. De archeologische vindplaats die werd aangetroffen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die het lokale belang overstijgt. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan. Vooral de archeologische resten uit de periode van het Midden Neolithicum – Vroege Bronstijd en uit de Vroege Middeleeuwen (7de – 9de eeuw) behoren tot nauwelijks onderzochte perioden binnen Twente en vormen voor de regio een aanvulling op de daarover aanwezige kennis. Ook de resten van een aftapoven voor ijzerproductie uit de Volle Middeleeuwen zijn in Twente een bijzonder fenomeen.

Lees het volledige artikel.


Ga verder naar pagina 234