Bijzondere projecten

Bijzondere projecten

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

2018 – 2020

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen.

MEEUWENDUINEN – Om de duindynamiek te stimuleren, heeft de Provincie Zeeland aan de westzijde van Schouwen-Duiveland de begroeiing weggehaald en zijn er twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg hebben dat archeologische monumenten in het gebied die voornamelijk dateren uit de Late IJzertijd en de Middeleeuwen aan het oppervlak komen te liggen door verstuiving. Om deze vindplaatsen te beschermen, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. Lees het volledige artikel.

Bewoning en begraving bij het vennetje op de dekzandrug

september – december 2018

Gecoupeerde sporen van een boerderij uit de IJzertijd met in het midden twee voorraadkuilen.

HENGELO – SOB Research heeft in het najaar van 2018 aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel) voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk een terrein opgegraven met een omvang van van bijna 2 hectare. Het is een van de grootste opgravingen die ooit in Twente is uitgevoerd. Er werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, (boerderijen en bijgebouwen). Ook was hier eerder in de IJzertijd een grafveld aanwezig geweest waarvan enkele crematiegraven werden aangetroffen. Tevens werden de resten van een klein vennetje aangetroffen. Het was mogelijk een van de landschappelijke elementen waarom mensen zich op dit deel van de dekzandrug vestigden. Lees het volledige artikel.

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Late IJzertijd en Late Middeleeuwen

Een laatmiddeleeuwse boomstamput

januari – juli 2018; april 2019

WOUW – In 2018 en 2018 is ten zuiden van Wouw een grote Archeologische Opgraving met een oppervlakte van meer dan 2.5 hectare uitgevoerd.

Er werden twee erven uit de Midden / Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) en één erf uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aangetroffen. Het betrof resten van boerderijen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten, afvalkuilen en palenrijen. Er werden ook aanwijzingen gevonden voor metaalproductie in de Middeleeuwen en de consumptie van eikels. Lees het volledige artikel.

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

2017 en november 2018

Gracht van het ‘Groot Hoornwerk’ te Groenlo.

GROENLO – De circumvallatielinie (een linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen), die in 1627 door Prins Frederik werd aangelegd bij het beleg van Groenlo, was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar. In de bodem zijn van dit Rijksmonument echter nog vele resten aanwezig. De exacte locatie en vorm van een onderdeel van deze linie ‘het Groot Hoornwerk’ werd onderzocht zodat deze ingepast en teruggebracht kon worden in de nieuwbouwplannen van een bedrijventerrein. Lees het volledige artikel.

Continue bewoning aan de voet van de Markelose Berg

september – oktober 2017

Pijlpunt aangetroffen tijdens een opgraving in het centrum van Markelo (2017)

MARKELO – In de schaduw van de kerk werden tijdens een Archeologische Opgraving vondsten gedaan uit vrijwel elke periode van de laatste 6000 jaar. Het betrof (zeer bijzondere) bewoningssporen van de Trechterbekercultuur en Klokbekercultuur, bewoningsresten uit de IJzertijd/ Romeinse Tijd, een erf uit de Vroege Middeleeuwen waaronder resten van een ijzeroven en een structuur van veldkeien.

Lees het volledige artikel.


Ga verder naar pagina 234