Bureauonderzoek

Bureauonderzoek

Het is van groot belang dat er gedegen vooronderzoek wordt uitgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat er tijdens de bouw- en/of aanlegwerkzaamheden ‘archeologische verrassingen’ worden aangetroffen, die tot vertragingen en hoge kosten kunnen leiden.

Bureauonderzoek naar het Kartuizerklooster van Roermond (2006).

Afhankelijk van de aard van de bodemverstorende ingrepen, de fase waarin het proces van ruimtelijke ontwikkeling zich bevindt en de te verwachten risico’s op het aantreffen van archeologische waarden zullen diverse onderzoekstappen worden genomen, beginnende met het Archeologisch Bureauonderzoek. Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte wordt altijd eerst nagegaan of er inderdaad sprake is van een terecht opgelegde onderzoeksverplichting.

Archeologische verwachting

Wanneer er inderdaad sprake is van een onderzoeksverplichting wordt er een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd, dat betreft een grondige analyse van de beschikbare archeologische, historische en geologische gegevens. Daarnaast worden gegevens verzameld over de (sub)recente bouwgeschiedenis ter plaatse van het plangebied en wordt een inventarisatie gemaakt van de te verwachten bodemverstoringen als gevolg van de nieuwe inrichtingsplannen.

Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek wordt een Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de mate waarin de voorgenomen inrichtingsplannen zouden kunnen leiden tot de verstoring van mogelijk aanwezige archeologische waarden.

PvE en PvA

Wanneer archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk blijkt wordt op basis van de informatie die tijdens het Archeologisch Bureauonderzoek is verkregen en op basis van de eisen van de bevoegde overheid een Programma van Eisen (PvE) en/ of een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.  Dit wordt snel, deskundig en in goed overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid uitgevoerd.