Archeologisch Bureauonderzoek

Archeologisch Bureauonderzoek

Een uitgebreid en gedegen Archeologisch Bureauonderzoek is van groot belang. Daarmee wordt voorkomen dat er tijdens de bouw- en/of aanlegwerkzaamheden ‘archeologische verrassingen’ worden aangetroffen, die tot vertragingen en hoge kosten kunnen leiden.

Archeologisch Bureauonderzoek
Bureauonderzoek naar het Kartuizerklooster van Roermond (2006)

Voorafgaand aan het archeologisch bureauonderzoek wordt vooraleerst nagegaan of er inderdaad sprake is van een archeologische onderzoeksverplichting. Deze verplichting is afhankelijk van de aard van de bodemverstorende ingrepen (de diepte en het oppervlakte) en de te verwachten risico’s op het aantreffen van archeologische waarden.

Archeologische verwachting

Wanneer er inderdaad sprake is van een onderzoeksverplichting wordt er een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd, dat betreft een grondige analyse van de beschikbare archeologische, historische en geologische gegevens. Daarnaast worden gegevens verzameld over de (sub)recente bouwgeschiedenis ter plaatse van het plangebied en wordt een inventarisatie gemaakt van de te verwachten bodemverstoringen als gevolg van de nieuwe inrichtingsplannen.

Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek wordt een verwachting opgesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mate waarin de voorgenomen inrichtingsplannen zouden kunnen leiden tot de verstoring van mogelijk aanwezige archeologische waarden.

PvE en PvA

Wanneer archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk blijkt, moet op basis van de informatie die tijdens het Archeologisch Bureauonderzoek is verkregen en op basis van de eisen van de bevoegde overheid een Programma van Eisen (PvE) en/ of een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld. Dit wordt snel, deskundig en in goed overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid uitgevoerd.