Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoek

Inmeten van houtwerk, mogelijk een beschoeiing, tijdens proefsleuvenonderzoek in het plangebied ‘Kreken van Nibbeland’ te Zuidland (2016).

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) is gericht op het in kaart brengen van de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied. Wanneer archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, wordt de ruimtelijke spreiding, de diepteligging, de ouderdom en het belang van de archeologische resten vastgesteld. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt een advies opgesteld waarin wordt aangegeven of er sprake is van behoudenswaardige archeologische resten die moeten worden opgegraven of dat het plangebied volledig of gedeeltelijk kan worden vrijgegeven.

De proefsleuven worden systematisch binnen het plangebied uitgezet, om zodoende de archeologische verwachting van het gehele plangebied in kaart te brengen. Daarvoor gebruiken we een mede door onszelf ontwikkelde generator in QGis 3 welke openbaar toegankelijk is via deze link.

Wanneer er behoudenswaardige archeologische resten zijn aangetroffen, wordt in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid nagegaan of met een relatief simpele planaanpassing de noodzaak tot een Archeologische Opgraving  kan komen te vervallen.