Uitwerking en rapportage

Uitwerking en rapportage

De tijdens het boor – en proefsleuvenonderzoek verkregen gegevens worden uitgewerkt in een schriftelijke eindrapportage. In deze rapportage worden de verkregen archeologische gegevens in een bredere archeologische en geologische context geplaatst, onderzoeksvragen beantwoord en aanbevelingen met betrekking op vervolgonderzoek gedaan.

Versierde Terra Sigillata kom van het type Dragendorff 37, die werd opgegraven bij een opgraving aan de Grote Staat te Maastricht (2011).

Onderdeel van de werkwijze van SOB Research is dat de opdrachtgever (indien gewenst) direct na beëindiging van het veldonderzoek al mondeling op de hoogte wordt gebracht van de voorlopige bevindingen van het onderzoek. Tevens wordt de opdrachtgever, wanneer dit vanwege het spoedeisende karakter noodzakelijk is, direct na het voltooien van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gebracht van de conclusies en aanbevelingen door middel van een tussenrapportage. Indien op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het onderzoeksgebied, wordt daarbij de bevoegde overheid geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor wat betreft de archeologische onderzoeksverplichting.

Vervolgonderzoek

Indien op basis van de resultaten van het Inventariserende Veldonderzoek blijkt dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan zal SOB Research met de opdrachtgever in contact treden, hem van advies dienen en (indien gewenst) het vervolgonderzoek uitvoeren of het archeologisch procesmanagement op zich nemen.

Ons uitgangspunt is ‘maatwerk in uitvoering en advies’ en het streven naar oplossingen, bijvoorbeeld op planologisch of civieltechnisch gebied, die het tijd- en kostenaspect van de planontwikkeling niet – of zo weinig mogelijk – belemmeren.

Na afronding van de Archeologische Opgraving zullen de verkregen gegevens worden uitgewerkt in een eindrapportage. Deze eindrapportages kunt u vinden onder ‘publicaties‘.