Over SOB Research

Over SOB Research

sob research
Proefsleuvenonderzoek in de Hoeksche Waard (1996).

SOB Research is voortgekomen uit de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard. Deze stichting was sinds 1982 actief op het gebied van archeologisch onderzoek (archeologische inventarisaties, begeleidingen en opgravingen) in de Hoeksche Waard en aangrenzende gebieden. In deze periode werd veel ervaring opgedaan met de uitvoering van archeologisch onderzoek en advisering in het kader van ruimtelijke inrichtingsprojecten. Toen SOB Research in mei 1997 werd opgericht kon dan ook vanaf het eerste begin worden geprofiteerd van de in de loop van vele jaren opgebouwde expertise en ervaring van een ingewerkt onderzoeksteam.

Lees hier onze Algemene Voorwaarden.

Certificering

Tot maart 2008 werden alle vergunningplichtige archeologische onderzoeken van SOB Research uitgevoerd onder de vergunning van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Na de wijziging van de Monumentenwet 1988 is aan SOB Research een zelfstandige opgravingsvergunning verleend door de Minister van OCW.

Met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is het vergunningsysteem komen te vervallen en vanaf 1 juli 2017 moeten archeologische bedrijven beschikken over een certificaat. SOB Research beschikt over een door SGS Intron verleend certificaat voor de BRL/ KNA 4.1, Protocol 4001 PvE, Protocol 4002 Bureauonderzoek, Protocol 4003 IVO en Protocol 4004 Opgraven, als bedoeld in Artikel 5.1 en 5.2 van de Erfgoedwet (2016). Daarmee is SOB Research gerechtigd tot de uitvoering van alle vormen van archeologisch onderzoek binnen Nederland, met uitzondering van opgravingen onder water.