Veldonderzoek

Veldonderzoek

Het voorzichtig lichten en opbergen van een compleet potje uit een hutkom dat dateert uit de Merovingische Tijd te Ooijen (2019)

Wanneer op basis van het Archeologisch Verwachtingsmodel blijkt dat in het plangebied archeologische waarden aanwezig kunnen zijn die als gevolg van de voorgenomen bodemverstoring verloren zouden gaan, wordt op basis van – en ter toetsing van – het Archeologisch Verwachtingsmodel een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. Afhankelijk van de archeologische verwachting, de bodemkundige situatie, de diepte van de te verwachten verstoringen en het lokale of provinciale beleid, wordt een booronderzoek (IVO-Overig) of een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van civieltechnische belemmeringen als bestaande bebouwing of nog uit te voeren bodemsanering, is het noodzakelijk en soms ook efficiënter om de inventarisatie uit te voeren door middel van een Archeologische Begeleiding (AB).

Archeologische Opgraving

Kerkhof onder de Dorpsstraat te Hummelo (2016)

Wanneer op basis van het Inventariserend Veldonderzoek blijkt dat bij de geplande bouwwerkzaamheden belangrijke archeologische resten verloren dreigen te gaan, moeten deze (gedeeltelijk of volledig) worden opgegraven. Bij een Archeologische Opgraving  (AO) worden de archeologische sporen ingemeten, gedocumenteerd, gefotografeerd en worden de vondsten geborgen.

De opgraving wordt vervolgens uitgewerkt in een eindrapport en de vondsten worden gedeponeerd bij het archeologisch depot. SOB Research heeft veel ervaring met de snelle en efficiënte uitvoering van archeologische opgravingen, zowel in stads- en dorpskernen alsook in het buitengebied. Vaak bieden dergelijke projecten goede mogelijkheden voor positieve publiciteit voor de opdrachtgever en/ of voor het betreffende project.