Archeologische Begeleiding

Archeologische Begeleiding

Archeologische begeleiding van de A74 in Venlo (2011)

Wanneer vanwege civieltechnische beperkingen (zoals nog aanwezige bebouwing of omdat er nog een milieusanering moet worden uitgevoerd) het niet mogelijk is om een regulier proefsleuvenonderzoek of een Archeologische Opgraving uit te voeren, kan het onderzoek vaak wel worden uitgevoerd in de vorm van de Archeologische Begeleiding (AB) van de civieltechnische werkzaamheden. Vaak is daarbij sprake van synergie. Graafwerkzaamheden hoeven dan immers niet ‘dubbel’ te worden uitgevoerd.

Wanneer er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, wordt de ruimtelijke spreiding, de diepteligging, de ouderdom en het belang van de archeologische resten vastgesteld. Op basis van de resultaten van de Archeologische Begeleiding wordt in het rapport een advies opgenomen waarin wordt aangegeven of er sprake is van behoudenswaardige archeologische resten die moeten worden opgegraven, of dat het plangebied volledig of gedeeltelijk kan worden vrijgegeven. Wanneer er belangrijke archeologische resten zijn aangetroffen wordt in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid ook nagegaan of met een relatief simpele planaanpassing de noodzaak tot een Archeologische Opgraving  kan komen te vervallen.