Bijzonder archeologisch onderzoek

Bijzonder archeologisch onderzoek

Op de hoogte blijven van opmerkelijke vondsten en bijzonder archeologisch onderzoek? Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram.

Ongebruikelijke begravingen op de overgang van het kerkelijke en het aardse

juli 2023

Schelluinen– Alleen mensen die gedoopt en vrij van zonden waren konden op het kerkhof begraven worden. In het centrum van Schelluinen werden tijdens een Archeologische Begeleiding twee begravingen buiten het kerkhof aangetroffen. De eerste begraving betrof een baby in een hergebruikte kookpot, door sommigen ook omschreven als een ‘kinderpotje’. Het kindje is kort na de geboorte overleden aan een hersenvliesontsteking. Vanwege de locatie buiten de kerkhofmuur kan worden afgeleid dat het een ongedoopt kindje betrof.

Het tweede betreft een bijzetting van een individu in een abnormale houding, een zogenaamde deviant burial. Het 18-20 jarig individu was op de buik begraven en west-oost georiënteerd. Het lichaam was niet in een kist gelegd of in een wade gewikkeld, maar leek in de kuil te zijn gegooid. In de grafkuil werd op de stoffelijke resten een bijzonder grote hoeveelheid grote fragmenten van dakleien aangetroffen. Dit betreft waarschijnlijk een Wiedergänger, een overleden persoon waarbij men vreesde dat deze uit het graf zou komen om bij de levenden te spoken. Lees meer

Een muntschat uit de Enschedese binnenstad

Muntschat enschede

december 2021

ENSCHEDE – Bij archeologisch onderzoek in het centrum van Enschede zijn resten gevonden uit de vroegste fase van de stad, waaronder een bijzondere vondst: een muntschat van 9 zilveren munten. De munten dateren uit eind 13de – begin 14de eeuw. Opvallend is de herkomst van de munten uit veel verschillende gebieden, zoals penningen uit het Graafschap Holland, penny’s uit Engeland, twee bracteaten uit Duitsland, een sterling uit het Graafschap Kleef en een dinar uit Servië. Lees meer

Een omgreppelde Romeinse nederzetting

juni – juli 2021

NIEUWEGEIN – Na de sloop van een deel van een bedrijventerrein aan de Edisonbaan te Nieuwegein werden sporen van een Romeinse nederzetting ontdekt. Op basis van archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de nederzetting was omgeven met een greppel met daarin een poortconstructie. Daarnaast was de nederzetting gelegen langs een restgeul van de Jutphaas-stroomgordel, waarvan de randzone het volledige plangebied doorsneed. De oeverzone van de restgeul was gebruikt om huishoudelijk afval te dumpen, waaronder bovenstaande fibula. Lees het artikel.

Het jeneververleden van Schiedam

maart – juli 2021

Restanten van een destilleerderij

SCHIEDAM – Na een proefsleuvenonderzoek in 2020 zijn we in maart 2021 begonnen met de opgraving van een viertal gebouwen die tot halverwege de vorige eeuw langs de Schie waren gelegen. De nog aanwezige structuren zijn bijzonder goed bewaard. Zo worden er niet alleen funderingsresten aangetroffen maar zijn de vloeren ook nog grotendeels compleet. Bovendien is er bij verbouwingen binnen het pand voor gekozen om een nieuwe vloer boven een oude vloer te leggen, waardoor we soms tot wel drie vloerniveaus aantreffen. De hier aangetroffen sporen geven een mooi beeld van de indeling van een destilleerderij en een kijkje in het jeneververleden van Schiedam. Lees het artikel.

Archeologische sporen in fossielrijke Staringgroeve Losser

mei 2021

LOSSER – SOB Research heeft onderzoek gedaan op een bijzondere locatie in de Gemeente Losser, namelijk de Staringgroeve op de Losser Es. In 1843 voerde Staring hier een onderzoek uit naar de ondiep voorkomende Losserse zandsteen, die bleek erg rijk aan fossielen, waaronder diverse soorten tweekleppigen, zee-egels, haaien, zeelelies, kreeften en ammonieten.

Voorafgaand aan de uitbreiding van deze groeve heeft archeologisch onderzoek plaatsgehad. Daarbij kon worden vastgesteld dat in de Late Middeleeuwen een perceelsgrens tussen twee bolle akkers aanwezig was. Daarnaast werd in een met dekzand opgevulde laagte een kuil aangetroffen met enkele aardewerkfragmenten uit de IJzertijd of Romeinse tijd en met verbrande brokken zandsteen. Samen met eerdere vondsten die in de tijd van de aanleg van de woonwijk zijn gedaan, kan worden geconcludeerd dat in de directe omgeving van de Staringgroeve een nederzettingslocatie uit de IJzertijd moeten hebben gelegen. Lees het artikel.

Staringgroeve Losser
3D-foto van het onderzoek bij de Staringgroeve te Losser

Romeins graf met een complete wrijfschaal als grafgift

april 2020

Collega Rene van Wilgen maakt een tekening van het Romeinse graf

TIEL – In april 2020 heeft SOB Research een opgraving uitgevoerd ter plaatse van het grafveld Passewaaijse Hogeweg te Tiel. Met reeds honderden opgegraven graven en grafmonumenten (grafheuvels) is dit het grootste inheemse grafveld uit de Romeinse Tijd van Nederland. Hoewel slechts een klein oppervlakte kon worden opgegraven door SOB Research, werden hierbij diverse kringgreppels aangetroffen die behoorden bij grafmonumenten; én twee crematiegraven. Eén hiervan was nog volledig intact en was bovendien voorzien van grafgiften, waaronder een mooie wrijfschaal. Zo’n wrijfschaal, ook wel mortarium genoemd, werd gebruikt om voedsel mee te malen en mengen voor een saus of pap. De wrijfschaal wordt gezien als teken van verregaande romanisering van de inheemse bevolking.

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

2018 – 2020

Toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen.

MEEUWENDUINEN – Om de duindynamiek te stimuleren, heeft de Provincie Zeeland aan de westzijde van Schouwen-Duiveland de begroeiing weggehaald en zijn er twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg hebben dat archeologische monumenten in het gebied die voornamelijk dateren uit de Late IJzertijd en de Middeleeuwen aan het oppervlak komen te liggen door verstuiving. Om deze vindplaatsen te beschermen, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. Lees het volledige artikel.

Boerenerf uit de Midden IJzertijd/ Vroeg Romeinse Tijd

Maart 2020

Afvalkuil gevuld met aardewerk, verbrand bot en verbrand huttenleem

DIDAM – Aan de rand van Didam werd in 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd door SOB Research. Er werd een erf aangetroffen uit de Vroege- Midden IJzertijd. Er werden 5 structuren aangetroffen, waaronder een min of meer complete boerderij van het type Dalen. Bijzonder was de vondst van een verlatingsoffer met centraal in het midden een weefgewicht die bewust lijkt te zijn neergelegd. Opvallend was tevens een cluster aan kuilen met veel verbrand vondstmateriaal (waaronder veel aardewerk en botmateriaal) die mogelijk gerelateerd kan worden aan een brand in een (deel van een) naastgelegen gebouw. Naast sporen uit de IJzertijd werden middeleeuwse perceleringsgreppels aangetroffen en een loopgraaf met schuttersputjes behoren tot de Niederrheinstellung.

Lees hier het artikel met de resultaten van het onderzoek.


Ga verder naar pagina 2345