Bijzondere projecten

Bijzondere projecten

22 vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

november 2016 – maart 2017

Steengoed, een spinkruikje uit Raeren.

ROOSENDAAL/ WOUW – Door de aanleg van een waterleiding kon over een tracé van 11 kilometer de grond tussen Wouw en Roosendaal worden onderzocht. Daarbij kwamen 22 archeologische vindplaatsen aan het licht. Dankzij dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de hier hoger gelegen gronden intensief bewoond en in gebruik waren, ten minste in de periode van de Late IJzertijd tot en met de Midden Romeinse Tijd. Dit onderzoek benadrukt en bevestigt dat dit gebied, tot voor kort een ‘blinde vlek’ door een gebrek aan onderzoek, van hoge archeologische waarde is.

Enkele bijzondere vondsten betreffen: een waterput met houten constructie uit de Midden Romeinse tijd, een spinkruikje en een laatmiddeleeuwse beerput. Lees het volledige artikel.

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

september – november 2015 en jan – maart 2016

Kerkhof onder de Dorpsstraat.

HUMMELO – Bij de Archeologische Begeleiding van de aanleg van een nieuw riool onder de Dorpsstraat werden sporen van de oude dorpskern van Hummelo aangetroffen bestaande uit bebouwing en tientallen graven van het voormalige kerkhof. Dit kerkhof was bij eerdere herinrichtingswerkzaamheden in 1838 – 1839 onder de weg komen te liggen. Lees het volledige artikel.

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

juni 2015 – februari 2016

Het onderzoeksgebied dichtbij de Laurentiuskerk met op de voorgrond een structuur die dateert uit de 17de eeuw

Voerendaal – In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de elfde-eeuwse Laurentiuskerk, werd een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat geürbaniseerde gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving gaf ons bovendien een blik in de geschiedenis van Voerendaal, maar tevens een blik op de ontwikkeling van dorpen in Zuid-Limburg. Lees het volledige artikel.

Een laatmiddeleeuwse brug over de Veerse Watergang

september – november 2015

Restanten van een laatmiddeleeuwse brug.

SEROOSKERKE / GAPINGE – Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers ten zuiden van Serooskerke zijn de restanten van een laatmiddeleeuwse brug in de vorm van twee tegenover elkaar liggende gemetselde bruggenhoofden blootgelegd. De brug is rond 1500 na Chr. gebouwd over de Veerse Watergang. Op basis van historische kaarten kan worden geconcludeerde dat de brug er tot na 1643 na Chr. heeft gestaan. Vermoedelijk is de brug gesloopt in het derde kwart van de 17de eeuw. Lees hier het rapport.

Prehistorische kringgreppelgraven en Karolingische ijzerproductie

oktober – november 2015

Open dag tijdens de opgraving. Rechtsonder het vlak met een prehistorisch kringgreppelgraf.

LOENEN – In de bouwput voor een woning werden sporen ontdekt van een nederzetting en ijzerproductie uit de Vroege Middeleeuwen en van een prehistorisch grafveld. Zowel bewoningssporen (met resten van boerderijen en waterputten), als resten van ijzerovens en een slakkenhoop behoren tot de overblijfselen van een nederzetting die in elk geval in de Karolingische periode tot in navolgende eeuwen, circa 8ste – 11de eeuw, aanwezig is geweest. Onderzoek naar de resten van de ijzerproductie is nog in volle gang.

Ongeveer 1000 jaar eerder moet de locatie deel hebben uitgemaakt van een groot grafveld. Uit die periode werden enkele kringgreppelgraven en een restant van een urn met crematieresten aangetroffen. In de omgeving waren eerder al resten van een grafveld uit de Late Bronstijd – Vroege IJzertijd aangetroffen.

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

juni – september 2015

Pelgrimsinsigne van Maria met Kind, mogelijk afkomstig uit Aerschot.

STRIJEN – Tijdens de begeleiding van de aanleg van een rioolsleuf onder de Kerkstraat, het middeleeuwse hart van Strijen, werd een schat aan gegevens over het verleden van het dorp verzameld. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat Strijen in de 13de eeuw uit een aantal terpen bestond. Aan het einde van de 15de eeuw, toen het dorp veilig droog in de polders lag, werd Strijen omgevormd tot een dijkdorp. Het niveauverschil tussen de terpen werd met klei en huisvuil genivelleerd. Dit huisvuil zorgt voor een unieke kijk op het dagelijks leven in Strijen aan het einde van de 15de eeuw. Lees het volledige artikel.


Ga verder naar pagina 1245