Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

crematiegraven uit de ijzertijd
Veldwerk te Nunhem (2014)

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hogergelegen rug in het landschap een grafveld met crematiegraven uit de IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 graven.

Binnen het grafveld konden 9 clusters worden onderscheiden. 4 crematies lagen geïsoleerd. De graven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.3 tot 0.7 meter beneden het maaiveld. Sommige graven waren in het verleden deels verstoord door ploegwerkzaamheden. Op basis van het vondstmateriaal konden de graven worden gedateerd tussen de eindfase van de Midden IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd.

Naast crematies werden kuilen aangetroffen die gebruikt zijn om resten van de brandstapel in te dumpen. Mogelijk speelden de kuilen een rol in rituelen rond de crematie of voorouderverering. Daarnaast werden enkele paalkuilen aangetroffen die mogelijk tot een toegang(sweg) tot het grafveld behoorden.

Grafgiften

Als grafgiften werden sieraden van brons en ijzer, en aardewerk aangetroffen. Deze grafgiften waren samen met de overledene op de brandstapel verbrand, dan wel gelijktijdig met het bijzetten van de crematieresten in de grafkuil gedeponeerd. Een tweetal los bijgezette potjes kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd als een overblijfsel van een of meerdere rituele handelingen die verband houden met een bijzetting van crematieresten of voorouderverering.

Fibula, delen van meerdere bronzen armbanden, een ring en een deel van de sluiting van een ketting uit een crematiegraf van een oudere volwassen vrouw

Enkele vondsten van vuurstenen werktuigen en handgevormd aardewerk zijn ouder dan het grafveld. Ze duiden op enig gebruik van het land tijdens de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd. Er werden geen sporen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan bewoning in deze perioden.

Lees het rapport en werp een blik op de sporenkaart.

Reacties zijn gesloten.