Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Veldwerk, het zetten van coupes op de sporen.

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hoger in het landschap liggende rug een grafveld met crematiegraven uit de eindfase van de Midden IJzertijd en het begin van de Late IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 crematiegraven.

Binnen het grafveld konden 9 clusters van graven worden onderscheiden, een viertal crematies kenden een ge├»soleerde ligging. De crematiegraven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.30 tot 0.70 meter beneden het maaiveld. Sommige graven waren in het verleden deels  verstoord door ploegwerkzaamheden.

Naast crematies werden kuilen aangetroffen die gebruikt zijn om resten van de brandstapel in te dumpen of die een andere rol in rituelen rond de crematie of voorouderverering hebben gespeeld. Een aantal sporen die een negatief van paalkuilen zouden kunnen zijn, markeerden mogelijk een toegang(sweg) tot het grafveld.

Grafgiften

Als grafgiften werden sieraden van brons en ijzer, en aardewerk aangetroffen, die samen met de overledene op de brandstapel waren verbrand, dan wel gelijktijdig met het bijzetten van de crematieresten in de grafkuil waren gedeponeerd.

Een tweetal los bijgezette potjes vormen waarschijnlijk de weerslag van een of meerdere rituele handelingen die verband houden met een bijzetting van crematieresten of een voorouderritueel.

Fibula, delen van meerdere bronzen armbanden, een ring en een deel van de sluiting van een ketting uit een crematiegraf van een oudere volwassen vrouw

Enkele vondsten van vuurstenen werktuigen en van handgevormd aardewerk met kwartsmagering uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd maken het aannemelijk dat in het gebied voorafgaande aan de stichting van het grafveld activiteiten hebben plaatsgevonden. Sporen die duiden op bewoning in perioden voorafgaand aan de Midden IJzertijd zijn niet aangetroffen.

Lees het rapport en werp een blik op de vlaktekening.

Reageren is niet mogelijk.