Archief van
Categorie: Bijzondere projecten

Leven met en tegen het water

Leven met en tegen het water

Archeologisch onderzoek brengt het oudste verleden van Spakenburg in beeld Spakenburg – Tijdens een Archeologische Opgraving in het centrum van Spakenburg zijn archeologische resten aangetroffen uit de periode van de tweede helft van de 14de eeuw t/m de 19de eeuw, waaronder muurresten, vloeren, putten en afvalkuilen. Tevens werden enkele archeologische vondsten aangetroffen uit de 13de eeuw en de eerste helft van de 14de eeuw. De archeologische resten kunnen worden gerelateerd aan de oude dorpskern van Spakenburg uit de periode van…

Lees Meer Lees Meer

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Voerendaal – In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de 11de-eeuwse Laurentiuskerk, voerde SOB Research in 2015 en 2016 een archeologisch onderzoek uit. Er werd een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat geürbaniseerde gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving…

Lees Meer Lees Meer

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

In de zomer van 2015 zijn er bijzondere archeologisch vondsten gedaan in Strijen. De Kerkstraat werd opnieuw bestraat en van een hemelwaterafvoer voorzien. Het resultaat: een sleuf dwars door het middeleeuwse hart van Strijen. Zoals verwacht is er een schat aan gegevens over het verleden van het dorp verzameld. Op basis van de bodemopbouw kan worden geconcludeerd dat Strijen in de 13de eeuw uit een aantal terpen (hillen) bestond. Deze terpen zijn tot circa 1400 na Chr. met veen en…

Lees Meer Lees Meer

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Tijdens archeologisch onderzoek ten zuiden van de bebouwde kom van Wouw werden 2 erven uit de Midden/ Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) en een erf uit de Late Middeleeuwen A (1000 – 1250 na Chr.) aangetroffen. Ter plaatse van de erven werden de resten aangetroffen van boerderijen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten, afvalkuilen en palenrijen. Tijdens de laatmiddeleeuwse fase werd er op kleine schaal metaal gesmeed, zo wordt geconcludeerd uit de vondst van meerdere smeedhaardslakken…

Lees Meer Lees Meer

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

SOB Research heeft in het najaar van 2018 een van de grootste opgravingen in Twente uitgevoerd op een terrein dat bestemd is voor woningbouw aan de Duizendpoot, aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel). Er werd een gebied van bijna 2 hectare opgegraven. Op de dekzandrug werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, van boerderijen en bijgebouwen uit verschillende fasen van deze nederzetting….

Lees Meer Lees Meer

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

Toezicht om verstuiven archeologische monumenten tegen te gaan

Tussen 2018 en 2020 staat SOB Research in voor het archeologisch toezicht in de Meeuwenduinen in het Natuurgebied Kop van Schouwen te Burgh-Haamstede. Deze zone is een Archeologisch Monument. In het verleden zijn hier verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Late Bronstijd tot en met het heden. De Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om de duindynamiek opnieuw te stimuleren, dit in kader van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. De begroeiing is verwijderd en er zijn twee openingen in de zeereep gegraven. Dit…

Lees Meer Lees Meer

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Groenlo is bekend als vestingstad van het Beleg van Groenlo (1627). Deze gebeurtenis wordt als terugkerend evenement nagespeeld tijdens de ‘Slag om Grolle’ door honderden re-enactors. Een bijzonder element tijdens dit beleg was de circumvallatielinie, gelegen even buiten het toenmalige Groenlo. De linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar, maar in de bodem zijn hiervan nog zeker resten aanwezig. Een uitbreiding van het Bedrijvenpark Laarberg…

Lees Meer Lees Meer

Continue bewoning aan de voet van de Markelose berg

Continue bewoning aan de voet van de Markelose berg

De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens. Dit werd opnieuw duidelijk bij de in september – oktober 2017 door SOB Research uitgevoerde opgraving in de oude dorpskern van Markelo. De archeologische vindplaats die werd aangetroffen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die het lokale belang overstijgt. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan. Vooral de archeologische resten uit de periode van het Midden Neolithicum…

Lees Meer Lees Meer

22 vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

22 vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

Tussen Roosendaal en Wouw zijn er bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding over een lengte van 11 kilometer in totaal 22 archeologische vindplaatsen aangesneden. Het betroffen sporen van waterputten, kuilen en paalkuilen uit de (Late) IJzertijd, de (Midden) Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Daarbij konden 15 structuren zoals palissades (palenrijen), spiekers (kleine voorraadschuurtjes) en (bij)gebouwen worden onderscheiden. Een interessant spoor was een laatmiddeleeuwse beerput waarvan de wand uit gestapelde veenplaggen bestond. Uit een nabijgelegen afvalkuil werd bovendien één van…

Lees Meer Lees Meer

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

In 2015 werd de dorpskern van Hummelo nieuw ingericht met onder meer een nieuw riool. Hierdoor kon een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de dorpskern in de voorbije eeuwen. Er werden sporen gevonden van oudere wegen onder de Keppelseweg. Ter plaatse van de Dorpsstraat moet in de 19de eeuw al een herinrichting van de dorpskern hebben plaatsgevonden, omdat onder de huidige weg sporen van bebouwing en van het kerkhof werden aangetroffen. Ter plaatse van het kerkhof werden…

Lees Meer Lees Meer