Archief van
Categorie: Bijzondere projecten

Leven met en tegen het water

Leven met en tegen het water

Archeologisch onderzoek brengt het oudste verleden van Spakenburg in beeld Spakenburg – Tijdens een Archeologische Opgraving in het centrum van Spakenburg zijn archeologische resten aangetroffen uit de periode van de tweede helft van de 14de eeuw t/m de 19de eeuw, waaronder muurresten, vloeren, putten en afvalkuilen. Tevens werden enkele archeologische vondsten aangetroffen uit de 13de eeuw en de eerste helft van de 14de eeuw. De archeologische resten kunnen worden gerelateerd aan de oude dorpskern van Spakenburg uit de periode van…

Lees Meer Lees Meer

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Van boerenerf naar rijtjeshuis; 6 eeuwen wonen in Voerendaal

Voerendaal – In het centrum van Voerendaal, op een steenworp afstand van de 11de-eeuwse Laurentiuskerk, voerde SOB Research in 2015 en 2016 een archeologisch onderzoek uit. Er werd een groot aantal funderingen aangetroffen die behoorden tot 20 structuren uit 1350 – 2000 na Chr. Bij het uitwerken van de opgraving werd een tweedeling waarneembaar van een plattelandsgemeenschap met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot circa 1700 na Chr. naar een ietwat geürbaniseerde gemeenschap met rijtjeshuizen. De dorpskernopgraving…

Lees Meer Lees Meer

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

Dwars door het middeleeuwse hart van Strijen

In de zomer van 2015 zijn er bijzondere archeologisch vondsten gedaan in Strijen. De Kerkstraat werd opnieuw bestraat en van een hemelwaterafvoer voorzien. Het resultaat: een sleuf dwars door het middeleeuwse hart van Strijen. Zoals verwacht is er een schat aan gegevens over het verleden van het dorp verzameld. Op basis van de bodemopbouw kan worden geconcludeerd dat Strijen in de 13de eeuw uit een aantal terpen (hillen) bestond. Deze terpen zijn tot circa 1400 na Chr. met veen en…

Lees Meer Lees Meer

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Metaalproductie en eikelconsumptie op boerderijerven uit de Midden / Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen

Tussen 2018 en 2020 werd ten zuiden van de bebouwde kom van Wouw een nieuwe woonwijk ‘De Hoogt’ uit de grond gestampt. Daarbij werden tijdens archeologisch onderzoek enkele erven uit de Midden/ Late IJzertijd (500 – 12 voor Chr.) vastgesteld. Ter plaatse van die erven werden de resten aangetroffen van boerderijgebouwen, bijgebouwtjes, spiekers (kleine 4- tot 6-palige voorraadschuurtjes), waterputten en -kuilen, afvalkuilen en palenrijen. Een bijzondere vondst uit enkele sporen die dateren in de Midden / Late IJzertijd waren verbrande…

Lees Meer Lees Meer

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

SOB Research heeft in het najaar van 2018 een van de grootste opgravingen in Twente uitgevoerd op een terrein dat bestemd is voor woningbouw aan de Duizendpoot, aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel). Er werd een gebied van bijna 2 hectare opgegraven. Op de dekzandrug werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, van boerderijen en bijgebouwen uit verschillende fasen van deze nederzetting….

Lees Meer Lees Meer

Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Tussen 2018 en 2020 stond SOB Research in voor het toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen in het Natuurgebied Kop van Schouwen te Burgh-Haamstede. In het verleden zijn hier verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Late Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd. De Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om de duindynamiek opnieuw te stimuleren, dit in kader van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. De begroeiing is verwijderd en er zijn twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg…

Lees Meer Lees Meer

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het vestingstadje Groenlo is bekend om zijn Beleg (1627). En dan met name vanwege de ‘Slag om Grolle’ waarbij honderden re-enactors dit beleg naspelen. Opvallend element binnen het Beleg vormde de circumvallatielinie. Deze linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar. In de bodem zijn hiervan nog zeker resten aanwezig. Zo ook het Groot Hoornwerk. Een uitbreiding van het Bedrijvenpark Laarberg ter plaatse van het Groot…

Lees Meer Lees Meer

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

In 2015 werd de dorpskern van Hummelo nieuw ingericht met onder meer een nieuw riool. Hierdoor kon een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de dorpskern in de voorbije eeuwen. Er werden sporen gevonden van oudere wegen onder de Keppelseweg. Ter plaatse van de Dorpsstraat moet in de 19de eeuw al een herinrichting van de dorpskern hebben plaatsgevonden, omdat onder de huidige weg sporen van bebouwing en van het kerkhof werden aangetroffen. Ter plaatse van het kerkhof werden…

Lees Meer Lees Meer

Bewoning langs de Via Belgica in Maastricht

Bewoning langs de Via Belgica in Maastricht

Tussen 18 oktober 2010 – 28 april 2011 voerde SOB Research een archeologisch onderzoek uit langs de Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3 te Maastricht. Het bleek een bijzonder rijke vindplaats gelegen langs de Romeinse Via Belgica en in het historische centrum van Maastricht. Langs de Romeinse Via Belgica Het plangebied was gelegen aan de rand van een Romeinse nederzetting. Net ten zuiden van de heerbaan die Gallië over Bavai met Keulen verbond (de Via Belgica). De bodemopbouw bleek nog…

Lees Meer Lees Meer

Resten van de Westmonsterkerk: de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

Resten van de Westmonsterkerk: de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

In 2010 werd een opgraving aan de Markt te Middelburg uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden restanten van meerdere bouw- en herstelfasen van de Westmonsterkerk en het bijbehorende kerkhof aangetroffen. De kerk geldt als de eerste parochiekerk van Zeeland ten westen van de Schelde. De Westmonsterkerk Voorafgaand aan het onderzoek werd ervan uitgegaan dat de Westmonsterkerk halverwege de 10de eeuw is gesticht. Deze stichtingsdatum ligt in lijn met de massale bouw van kerken nadat het gevaar voor de Noormannen-invallen was geweken…

Lees Meer Lees Meer