Archief van
Auteur: Jacobine

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

Bewoning en begraving bij het vennetje op het dekzand

SOB Research heeft in het najaar van 2018 een van de grootste opgravingen in Twente uitgevoerd op een terrein dat bestemd is voor woningbouw aan de Duizendpoot, aan de noordzijde van Hengelo (Overijssel). Er werd een gebied van bijna 2 hectare opgegraven. Op de dekzandrug werden vele duizenden sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo werden de resten van tientallen gebouwen uit deze periode blootgelegd, van boerderijen en bijgebouwen uit verschillende fasen van deze nederzetting….

Lees Meer Lees Meer

Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Toezicht op verstuivende archeologische monumenten in de Meeuwenduinen

Tussen 2018 en 2020 stond SOB Research in voor het toezicht op archeologische monumenten in de Meeuwenduinen in het Natuurgebied Kop van Schouwen te Burgh-Haamstede. In het verleden zijn hier verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Late Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd. De Provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om de duindynamiek opnieuw te stimuleren, dit in kader van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. De begroeiing is verwijderd en er zijn twee openingen in de zeereep gegraven. Dit kan tot gevolg…

Lees Meer Lees Meer

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het Groot Hoornwerk van ‘Grolle’

Het vestingstadje Groenlo is bekend om zijn Beleg (1627). En dan met name vanwege de ‘Slag om Grolle’ waarbij honderden re-enactors dit beleg naspelen. Opvallend element binnen het Beleg vormde de circumvallatielinie. Deze linie met greppels, wallen en verschillende forten die op enige afstand van elkaar lagen was al lange tijd bovengronds niet meer zichtbaar. In de bodem zijn hiervan nog zeker resten aanwezig. Zo ook het Groot Hoornwerk. Een uitbreiding van het Bedrijvenpark Laarberg ter plaatse van het Groot…

Lees Meer Lees Meer

6000 jaar wonen aan de voet van de Markelose berg

6000 jaar wonen aan de voet van de Markelose berg

Markelo – De gordeldekzanden aan de voet van de Markelose berg boden in het verleden een gunstige vestigingslocatie voor de mens. Dit werd opnieuw duidelijk bij de in september – oktober 2017 door SOB Research uitgevoerde opgraving in de dorpskern van Markelo. De archeologische vindplaats die werd aangetroffen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die het lokale belang overstijgt. Uit vrijwel elke periode van de afgelopen 6000 jaar werden vondsten gedaan. Vooral de archeologische resten uit het Midden Neolithicum – Vroege…

Lees Meer Lees Meer

22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

22 archeologische vindplaatsen ontdekt tussen Roosendaal en Wouw

Tussen Roosendaal en Wouw zijn er bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding over een lengte van 11 kilometer in totaal 22 archeologische vindplaatsen aangesneden. Het betroffen sporen van waterputten, kuilen en paalkuilen uit de (Late) IJzertijd, de (Midden) Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Daarbij konden 15 structuren zoals palenrijen, spiekers (kleine voorraadschuurtjes) en (bij)gebouwen worden onderscheiden. Een interessant spoor was een laatmiddeleeuwse beerput waarvan de wand uit gestapelde veenplaggen bestond. Uit een nabijgelegen afvalkuil werd bovendien één van de…

Lees Meer Lees Meer

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

Rijke crematiegraven uit de IJzertijd op het Buggenumse Veld

In 2014 is op het Buggenumse Veld (ten oosten Nunhem), op een hogergelegen rug in het landschap een grafveld met crematiegraven uit de IJzertijd opgegraven. Het grafveld had een omvang van circa 60 x 80 meter en omvatte 58 graven. Binnen het grafveld konden 9 clusters worden onderscheiden. 4 crematies lagen geïsoleerd. De graven werden direct onder de bouwvoor aangetroffen, vanaf een diepte van circa 0.3 tot 0.7 meter beneden het maaiveld. Sommige graven waren in het verleden deels verstoord door…

Lees Meer Lees Meer

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

Een kerkhof onder de Dorpsstraat

In 2015 werd de dorpskern van Hummelo nieuw ingericht met onder meer een nieuw riool. Hierdoor kon een goed inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de dorpskern in de voorbije eeuwen. Er werden sporen gevonden van oudere wegen onder de Keppelseweg. Ter plaatse van de Dorpsstraat moet in de 19de eeuw al een herinrichting van de dorpskern hebben plaatsgevonden, omdat onder de huidige weg sporen van bebouwing en van het kerkhof werden aangetroffen. Ter plaatse van het kerkhof werden…

Lees Meer Lees Meer

Bewoning langs de Via Belgica in Maastricht

Bewoning langs de Via Belgica in Maastricht

Tussen 18 oktober 2010 – 28 april 2011 voerde SOB Research een archeologisch onderzoek uit langs de Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3 te Maastricht. Het bleek een bijzonder rijke vindplaats gelegen langs de Romeinse Via Belgica en in het historische centrum van Maastricht. Langs de Romeinse Via Belgica Het plangebied was gelegen aan de rand van een Romeinse nederzetting. Net ten zuiden van de heerbaan die Gallië over Bavai met Keulen verbond (de Via Belgica). De bodemopbouw bleek nog…

Lees Meer Lees Meer

Resten van de Westmonsterkerk: de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

Resten van de Westmonsterkerk: de oudste parochiekerk ten zuiden van de Schelde

In 2010 werd een opgraving aan de Markt te Middelburg uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden restanten van meerdere bouw- en herstelfasen van de Westmonsterkerk en het bijbehorende kerkhof aangetroffen. De kerk geldt als de eerste parochiekerk van Zeeland ten westen van de Schelde. De Westmonsterkerk Voorafgaand aan het onderzoek werd ervan uitgegaan dat de Westmonsterkerk halverwege de 10de eeuw is gesticht. Deze stichtingsdatum ligt in lijn met de massale bouw van kerken nadat het gevaar voor de Noormannen-invallen was geweken…

Lees Meer Lees Meer

Bijzondere vondst van gebrandschilderd glas

Bijzondere vondst van gebrandschilderd glas

Tijdens een Archeologische Opgraving in Roermond trof SOB Research een bijzonder grote vondst van gebrandschilderd glas aan. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd ter plaatse van Plangebied Quartier Damianus, in het oostelijke deel van de oude binnenstad van Roermond. De vondst bestond uit ruim 1200 kg glas, onbeschilderd dan wel gebrandschilderd vensterglas (circa 400.000 fragmenten). De fragmenten dateren uit het einde van de 12de t/m de 16de eeuw. Naast het vensterglas werd ook afval van een glazenier aangetroffen uit het einde…

Lees Meer Lees Meer